ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

 

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

 

 นางกรรณิการ์   วงศ์โยธา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน


                                

 

นางศิวพร  นิลผาย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 


 

นางสาวดลฤดี  วินธิสา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 

นางสาวโฉมยงค์   อุทุมพร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 

นางวันเฉลิม   สมัครสมาน

ผู้ช่วยนักโภชนาการ


 

นางสาวพรรณทิพย์  ไวนิยมพงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 

นางสาววรยา  พนมเขต

ผู้ช่วยบรรณารักษ์


นายอดุลย์  พิมพสุทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด


นายศตพล  สิงจานุสงค์

ผู้ช่วยบรรณรักษ์


นายสุริศักดิ์  ศรีหาคลัง

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาววรุณธยา  บุญอินทร์

ผู้ช่วยครู


 


 

Super User