ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

  

 

 

 

นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

  


 

 

นางนิชาภา 

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายนิเทศและประเมินผล

                                


 

นางรุ่งฟ้า   วิเชียรศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี


 

นางกรรณิการ์   วงศ์โยธา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

 

 

Super User