ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

 

 2. หน้งสือแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ที่ รอ 51006/ว28 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน ผอ.สพป.รอ เขต1,2,3 /ผอ.เขต 27/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง)

 

4. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อย โอกาส ของ อบจ.ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ของ อบจ.ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

6. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา          

7. ใบสมัครขอรับความช่วยเหลือสำหรับนักเรียน             

8. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด                   เบอร์โทรศัพท์  043-516715

ผู้ประสานงาน  1. นางนิชาภา   เวฬุวันรักษ์         เบอร์โทรศัพท์   06-2696-3591                       

                        2. นางอภันตรี   พรรณาสุระ         เบอร์โทรศัพท์  06-5094-5474                       

                        3. นางสาวทัดหทัย    ไกรยสวน  เบอร์โทรศัพท์  09-5662-2365  

กิจกรรม TK

ข่าวผู้บริหาร

กิจกรรมสนามกีฬา

                               

     
     > ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
     > ข้อมูลแผนงานโครงการ
     แผนพัฒาการศึกษา
     > แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     > แบบคำขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
     > ระเบียบการขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

ฮีตสิบสอง

              ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อและการดํารงชีวิตทางเกษตรกรรมซึ่งชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติกัน มาแต่โบราณ มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดําเนินชีวิต เรียกอย่างท้องถิ่น ว่างานบุญ ชาวอีสานให้ความสําคัญกับ ประเพณีฮีตสิบสองเป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอนับเป็นเอกลักษณ์ของ ชาวอีสาน อย่างแท้จริง คําว่า "ฮีตสิบสอง"มาจากคําว่า "ฮีต" อันหมายถึงจารีต การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี "สิบสอง" คือประเพณีที่ปฏิบัติตามเดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือน

คองสิบสี่

              เป็นบทบัญญัติทางสังคมของชาวอีสานให้เป็นหลักปฏิบัติต่อกันสําหรับคนในสถานภาพต่าง ๆ มาแต่โบราณโดยใช้เป็นคําบอกเล่าขาน สืบต่อกันครั้ง ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร "คองสิบสี่" มักเป็นคํา กล่าวควบคู่กับคําว่า ฮีตสิบสอง สันนิษฐานไว้ 2 ความหมาย ว่ามาจากคําว่า คลอง หรือครรลองเป็นคํานามหมายถึง ทางหรือแนวทางเช่น คลองธรรมหรือมาจากครองซึ่งเป็นคํากิริยามีความหมาย ถึงการรักษาไว้ เช่น คําว่า ครองเมือง ครองรักครองชีพโดยที่ชาวอีสานไม่นิยมออก เสียงคํากล้า ดังนั้น คองสิบสี่น่าจะมีความหมายถึง แนวทางที่ประชาชนทําไปชาวบ้านหรือสงฆ์พึงปฏิบัติ 14 ของท้องถิ่นบ้านเมือง

  

จำนวนผู้เข้าชม

021827
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
75
82
21115
750
4637
21827

Your IP: 34.200.218.187
2020-08-10 02:25

ปฎิทินการใช้สนามกีฬา